HIZKUNTZ DEPARTAMENTUA

ENGLISH DEPARTMENT

Mila Uzin

Estibaliz Abelleira

Estibaliz Baños

 

   DEPARTEMENT DE FRANÇAIS

Lourdes Vaquero

HELBURUAK

1.- Ahozko testuen informazio orokorra eta espezifikoa entzutea eta ulertzea, askotariko komunikazio egoeretan, errespetuzko eta lankidetzako jarrera bat hartuz.
2.- Ahoz adieraztea eta elkar jardutea ulertzeko moduan komunikazioko ohiko egoeretan eta autonomia maila jakin batekin.
3.- Ikasleen gaitasunei moldatutako mailako askotariko testuak irakurtzea eta ulertzea, informazio orokorra eta espezifikoa ateratzeko helburuarekin, eta irakurketa gozameneko eta norberaren aberastasuneko iturri gisa.
4.- Gai desberdinei buruzko testuak idaztea, kohesio eta koherentziako baliabide desberdinak erabiliz.
5.- Atzerriko hizkuntzaren oinarrizko osagai fonetikoak, lexikoak, estrukturalak eta funtzionalak erabiltzea benetako komunikazio testuinguruetan.
6.- Atzerriko Hizkuntzak eta hizkuntzak oro har, baloratzea komunikazio baliabide ezberdinen bitartez, hizkuntza eta kultura desberdinetako pertsonekin elkar ulertzeko, edozein diskriminazio eta hizkuntza eta kultura esterotipo mota baztertuz.
7.-   Irakaskuntza estrategiak eta eskura dituen baliabide guztiak erabiltzea, baita informazio eta komujnikazioaren teknologiak ere, informazioa ahoz eta idatziz lortzeko, sailkatzeko eta aurkezteko.
8.-  Jarrera harkorra eta auto-konfiantza adieraztea ikasteko gaitasunean eta atzerriko  hizkuntzaren erabileran.

null